Det alfabetiska indexet för metoder och begrepp

Akupunktur

Akupunktur är en gammal kinesisk vårdmetod, där patientens smärtor vårdas med akupunkturnålar. Med hjälp av nålarna åstadkommer man en retning, som aktiverar hudens receptorer och känselfibrer och startar kroppens egen smärtlindringsmekanism. Akupunktur har blivit ett av de vårdsätt som utforskats av den västerländska medicinen. Genom förmedling av nervsystemet kan till exempel besvär i stöd- och rörelseorganen, nervvärk och huvudvärk eller migrän lindras.

Arbetsergonomi

Med arbetsergonomi avses att arbetsmiljön och arbetsredskapen planeras sådana att de inte medför för arbetstagarens hälsa skadlig eller farlig belastning. Arbetsfysioterapeuterna är sakkunniga på arbetsergonomi.

Arbetsförmåga

Arbetsförmågan består av balansen mellan en människas fysiska och psykiska resurser och arbetet. Från den medicinska definitionen av arbetsförmåga har man övergått till att granska arbetets krav och individens resurser som en helhet, varvid även verkningarna av det utomstående livet och verksamhetsmiljön beaktas.

Bassängterapi

Med bassängterapi avses rörelseträningar som sker i vatten. Bassängterapi kan genomföras individuellt, då fysioterapeuten är med i bassängen och instruerar den som rehabiliteras, eller i grupp, då fysioterapeuten i allmänhet instruerar från bassängkanten.

Biomekanik

Biomekanik är att undersöka de biologiska systemen med hjälp av mekanik. Biomekaniken granskar människokroppens rörelse och mekanismerna för rörelse, bidrar till att förstå mekanismerna för hur skador hos stöd- och rörelseorganen uppstår och är prevention mot förnyade skador.

Bobath

Bobath är en terapiform som utvecklats för att rehabilitera klienterna och där man strävar efter att med terapins medel påverka individens muskelspänst. Bobath-terapin är en NDT -behandling som kommer från det engelska ordet Neurodevelopmental Treatment. Målet för Bobath-terapin är att minska faktorer som begränsar individens funktionsförmåga och vilka orsakas av en avvikande muskelspänst och ensidiga rörelsemodeller. På så sätt vore det möjligt för individen att fungera i olika ställningar mot tyngdkraften.

 

 

Dynamisk tejpning

Dynamisk tejpning – Dynamic Taping – är en biomekanisk tejpningsmetod, som grundar sig på att kontrollera och minska belastningen på det område av kroppen som vårdas. Det elastiska tejpverktyget, som utgått från idrottsvärlden, fungerar också vid allmänna överansträngningsbesvär hos kontorsarbetarnas muskler och senor såsom smärta i axeln och värk i nacken eller skuldrorna.

Elbehandlingar

Elbehandlingarna eller elektroterapi är en av fysioterapins terapiformer, där man med olika slags elströmmar och elbehandlingar lindrar klientens smärtor. Elektrobehandlingens former för elektrisk ström, frekvens och styrka väljs allt efter smärtans natur.

Elektroterapi

Elektroterapi eller elektriska behandlingar är en av fysioterapins terapiformer, där man med hjälp av olika slag av elektrisk ström och elbehandlingar lindrar klientens smärtor.

Ergonomi

Ergonomi innebär att tekniken och verksamheten anpassas för människorna. Med dess hjälp förbättras människans säkerhet, hälsa och välmående samt att systemen fungerar störningsfritt och effektivt. Ergonomi är kunskap om människans strukturer, verksamhetsmekanismer, förmågor, behov och handlingssätt, vilka man ska ta hänsyn till när en verksamhetsmiljö planeras.

Ergoterapi

Ergoterapi är en klientbaserad, medicinsk rehabilitering, med vilken klientens dagliga liv stöds: att reda sig själv, uträtta ärenden och hemlivet, skolgång och studier, samhälleligt deltagande, fritidssysselsättningar, lek och vila. Ergoterapeuterna är legitimerade yrkesutbildade personer inom hälsovården, vilka verkar inom rehabiliteringsområdet.

Fasciabehandling

Fasciabehandling, dvs. hinnebehandling är en behandling av muskel-, ben- och bindvävshinnorna. Vid behandlingen används olika slags tekniker, till exempel linjecentrerad eller punktcentrerad teknik. Vid behandlingen vårdas smärtpunkten manuellt, varvid besväret normalt genast ger med sig. Behandlingsömhet kan ibland kännas 1-2 dygn efter behandlingen.

Funktionsförmåga

Med funktionsförmåga avses en människas fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att reda sig i det vardagliga livets för honom eller henne betydelsefulla, nödvändiga funktioner – i arbete, studier, fritid och hobbyer och med att ta hand om sig själv och andra – i den miljö där personen i fråga lever. Ett av fysioterapins centrala mål är att stödja en människas funktionsförmåga då hon har utmaningar i samband med sjukdom, skada eller åldrande.

Fysioterapeut

En fysioterapeut är en sakkunnig i fråga om rörelse- och funktionsförmågan samt rehabilitering och en legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården. Yrkesbeteckningen fysioterapeut får användas och yrket utövas endast av en fysioterapeut som avlagt examen, och vars behörighet granskas av centralregistret, tjänsten Terhikki, som upprätthålls av Valvira. Fysioterapeut-examen avläggs vid en yrkeshögskola.

FysiTrainerTM

FysiTrainer är en fysioterapeut som avlagt utbildningen för personal training. En FysiTrainer rehabiliterar klienter med symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Rehabiliteringen grundar sig på klientens egen aktivitet.

Hålfotsinlägg

Ett hålfotsinlägg är ett individuellt hjälpmedel som tillverkas för klienten utifrån en analys av de nedre extremiteterna, som gjorts av en fysioterapeut, och vilket korrigerar fotens funktion.

Idrottsfysioterapi

Idrottsfysioterapi är ett specialområde inom fysioterapin, som strävar efter att förebygga uppkomsten av skador och deltar i att vårda och rehabilitera idrottsskador.

Inkontinens

Med inkontinens avses svårigheter med att hålla sig, i regel oavsiktligt urinläckage och avföringsläckage, vilket förekommer mera sällan. Inkontinens indelas i olika typer. Bäckenfysioterapeuterna har fortbildat sig på musklerna för kontinens och på bäckenet och på att behandla störningar och smärttillstånd som är förenade med bäckenområdets övriga muskler och funktion.

Kinesiotejpning

Kinesiotejpning är en tejpningsmetod som de senaste åren blivit allmän och som används för att lindra och avlägsna smärta samt för att styra rörelsen och användningen av kroppen. Den elastiska kinesiotejpningen verkar bl.a. genom att höja känslan för läge och rörelse.

Kiropraktik

Kiropraktiken är specialiserad på att undersöka och behandla funktionsstörningar hos nervsystemet samt i stöd- och rörelseorganen.Yrkesbeteckningen kiropraktiker är skyddad. Yrkesbeteckningen kan brukas av de kiropraktiker som har avlagt utbildningen som har godkänts av Rättsskyddscentralen för hälsovården och som leder till yrket. Dessa utbildade kiropraktiker finns registrerade i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälsovården (Terhikki).

Kombinationsvård

Med kombinationsvård avses inom fysioterapin en kombination av två eller flera vårdformer. Inom elektroterapin avses med kombinationsvård en förening av olika former av elektronisk behandling.

Kylbehandling

Kylbehandling som använts lokalt lindrar smärtan och lugnar ner en inflammation. Kylbehandling används allmänt som första vård av färska skador. Kyla dämpar svullnaden och minskar skador hos vävnaden.

Laservård

Medicinsk laservård är en smärtfri vårdmetod, med vilken olika slag av akuta och kroniska smärttillstånd och besvär kan behandlas. Laserljuset lindrar enligt forskningen smärta, ökar blodcirkulationen och gör bättringsprocesserna snabbare genom att stimulera cellernas verksamhet.

LPG

LPG är en behandling, baserad på undertryck, vilken ges med en medicinsk vårdapparatur och som accelererar vävnadernas ämnesomsättning med minskad svullnad som följd och som försnabbar läkningsprocesserna. Apparaturen utvecklades ursprungligen för att vårda brännskador och ärrvävnader.

Lymfbehandling

Med lymfbehandling underhåller och bistår man vävnadernas vätskecirkulation och hindrar att svullnader uppstår eller förvärras. Lymfbehandlingen genomförs med en viss teknik med händerna, dvs. manuellt, men som stöd för den kan apparatur som utvecklats för behandlingen av svullnader utnyttjas.

Lägesyrsel, godartad

Lägesyrsel är den vanligaste sjukdomen som orsakar yrsel. Dess symtom är en roterande, kraftig yrsel som varar i tiotals sekunder och som är förenad med att läget förändras. Symtomet orsakas av grums som kommit ända till innerörats båggång, vilken när man rör på sig ger falsk information till innerörats känsliga känselceller om huvudets rörelser. Godartad lägesyrsel vårdas med lägesvård som handleds av en fysioterapeut och som klienten kan fortsätta med på egen hand efter att ha fått anvisningarna.

Massage

Massage är behandling av kroppens mjukdelar med olika grepp. Syftet med massage är att göra ämnesomsättningen effektivare och att lösa upp spända muskler och spänningstillstånd.

Maitland

Maitland -konceptet är en manuell ortopedisk metod för fysioterapi, vilken är vida utbredd i världen, med huvudvikten på att kartlägga och lösa klientens problem hos stöd- och rörelseorganen och där en klinisk slutledning och en kontinuerlig bedömning av läget styr hur fysioterapin framskrider.

Manipulation

Med manipulationsvård avses en vård som baserar sig på manuell behandling med händerna av lederna och de omgivande musklerna och vävnadsstrukturerna. Den utnyttjas inom fysioterapi, kiropraktik, naprapati och osteopati.

Manuell terapi

Manuell terapi, dvs. en mängd olika slags vårdmetoder som utförs med händerna, utgör en väsentlig del av fysioterapin. Till den hör behandlingarna av leder, kotor, ryggrad, neural vävnad och muskelhinnor eller fascior. Sätt att nalkas som räknas höra till manuell terapi är bl.a. Maitland- och OMT-fysioterapi.

MDT

Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) är ett av fysioterapins sätt att nalkas symtomen. Huvudvikten hos metoden ligger på att analysera symtomen i relation till vissa upprepade rörelser hos ryggraden och långvariga ställningar. Principen är att lära patienten att fungera så att man förhindrar att besväret återkommer och förvärras. MDT är också bekant under namnet McKenzie-metoden.

Medikalgymnastik

Medikalgymnastik är en äldre benämning för fysioterapi. Fysioterapin är ett delområde inom hälsovården och dess centrala mål är att underhålla och förbättra människornas funktionsförmåga och rörlighet.

Mobilisation

Genom mobilisation strävar man efter att öka ledernas rörelsevidd med lugna rörelser på hela rörelseradien eller en del av den. Mobilisation av lederna är ett medel för att vårda funktionsstörningar hos stöd- och rörelseorganen.

Mulligan-konceptet

Mulligan-konceptet är en mobiliseringsmetod som utvecklats av australiensaren Brian Mulligan, där den manuella behandlingen av en fysioterapeut förenas med en rörelse som utförs av klienten själv.

 

Naprapati

Naprapati är en vårdmetod som specialiserat sig på att undersöka, vårda och förebygga funktionsstörningar hos stöd- och rörelseorganen. I en naprapats arbete betonas i synnerhet skickligheten att undersöka och vårda olika slags mekaniska och funktionella störningar. Alla naprapater i Finland är registrerade yrkesutbildade personer i det centralregister som underhålls av Valvira (Terhikki).

Neurologisk fysioterapi

Neurologisk fysioterapi är en fysioterapi för personer som rehabiliteras från neurologiska sjukdomar och skador, och vars mål är att förbättra och upprätthålla funktions- och rörelseförmågan med många av fysio- och ergoterapins metoder. Vanliga vårddiagnoser är hjärninflammationssjukdomar, MS, Parkinsons sjuka, ALS, CP-skada och ryggmärgsskador.

NDT

NDT (The Neuro Developmental Treatment) –terapi är en form av terapi som utvecklats i anslutning till Bobath-konceptet för rehabilitering av neurologiska klienter, där strävan är att påverka individens muskelspänst med terapins medel så att den som rehabiliteras bevarar funktionsförmågan i alla åldrar så bra som möjligt trots en neurologisk sjukdom eller skada.

OMT

OMT eller Ortopedisk manuell terapi är ett specialområde inom fysioterapin som är koncentrerat på att bedöma funktionsförmågan, undersökning och terapi för nerv-, muskel- och ledstrukturerna samt att förebygga funktionsstörningar. Inom terapin används bl.a. manuella tekniker och terapeutisk träning samt tejpningar.

Ortos

Ortos är är ett yttre hjälpmedel som stöder en kroppsdel eller extremitet eller korrigerar dess ställning.

Osteopati

Osteopati är undersökning och vård av funktionella störnings- och smärttillstånd hos kroppens leder och mjukvävnader. Som vårdmetoder används manipulation av lederna och mjukvävnadsbehandling. Osteopat är en i Finland officiell, yrkesutbildad person inom hälsovården som är registrerad i centralregistret som underhålls av Valvira (Terhikki).

Paraffin

Paraffinvård är en lokal värmebehandling, som används bl.a. för att göra lederna smidiga och förbättra blodcirkulationen exempelvis som första fysioterapivård.

Personal trainer

Personal trainer är en yrkesbeteckning i samband med motionsområdet. Personal trainer är en personlig tränare, vars arbetsbeskrivning rätt långt beror på klientens behov och mål. En personal trainer är inte en yrkesutbildad person inom hälsovården. Många fysioterapeuter har ändå förvärvat en utbildning som Personal Trainer.

Preoperativ

Termen preoperativ avser något som föregår en operation. Till exempel preoperativ rehabilitering = rehabilitering som föregår en operation.

Postoperativ

Termen postoperativ avser efter en operation. Till exempel postoperativ rehabilitering = rehabilitering som sker efter en operation.

Rörelsebehandling

Rörelsevården är en aktiv eller passiv individuell träning som sker under handledning av en fysioterapeut.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik är en gammal term som till en början betecknade ett avsnitt som ingick i utbildningen för gymnastiklärare. Då utbildningen utvecklades började man använda termerna medikalgymnastik och medikal gymnastik. Den nuvarande yrkesbeteckningen är fysioterapeut.

Specialfysioterapeut

Medikalgymnast och specialmedikalgymnast är gamla yrkesbeteckningar för fysioterapeuter. Det har kunnat finnas skillnader i utbildningen och utbildningens omfattning för de utexaminerade under olika tider, men den allmänna beteckningen i bruk i dag är fysioterapeut, som är en namnskyddad och legitimerad yrkesbeteckning.

Spänning i nacken

Spänning i nacken – Tension neck – är ett av de vanligaste besvären i stöd- och rörelseorganen. En brännande värk orsakas av en långvarig statisk spänning hos nackens, skuldrornas och övre ryggens område. Symtomen har i allmänhet ett samband med dålig ergonomi, dvs. belastande ställningar länge och ensidigt på vissa muskler. Symtom på spänning i nacken kan effektivt behandlas med fysioterapeutens metoder och anvisningar.

Spänningshuvudvärk

En tryckande och pressande spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk.

Stretching

Stretching är att öka musklernas längd med hjälp av olika rörelser. Stretching anses för en viktig del av muskelvården.

Svullnad

Med svullnad avses en situation, där det samlats vätska i mellanutrymmet mellan vävnadens celler.

Terapeutisk träning

Terapeutisk träning avser en träning som handleds av en fysioterapeut individuellt eller i grupper verbalt, manuellt eller visuellt och som stöder klientens rehabilitering. Inom träningen kan man som hjälpmedel använda olika anordningar och redskap.

Terapiridning

Terapiridning är en övergripande rehabilitering, där den som rehabiliteras, hästen och ridningsterapeuten arbetar tillsammans för att nå mål som ställts upp tillsammans. Både hästen och terapeuten ska vara utbildade för uppgiften. Beteckningen Ridningsterapeut – SRT får brukas och terapi utföras endast av en person som avlagt utbildningen för en ridningsterapeut.

TNS

TNS är en av fysioterapins metoder för elbehandling. TNS -behandling används vid för att lindra många akuta och kroniska smärtor.

Trauma

Fysiskt trauma avser en skada som vållats av externa faktorer – till exempel av en trafikolycka. Inom psykofysisk fysioterapi behandlas också psykiska trauman.

Träningsterapi

Träningsterapi är funktionsträning som handleds av en fysioterapeut och är ett delområde inom fysioterapin. Fysioterapeuten främjar rehabiliteringsprocessen genom att handleda den som rehabiliteras till lämpliga övningar för varje enskild etapp till bättring. Den egna aktiviteten och utfästelsen till ansvar för den som rehabiliteras är det väsentliga med tanke på resultatet för förbättringen och för att symtomen inte ska återkomma.

Gruppterapi

Vid gruppterapi instruerar fysioterapeuterna motionärer i smågrupper, där deltagarna till exempel är personer som har ett visst, likadant problem med rörelse- eller funktionsförmågan. Exempel: en balansgrupp.

Ultraljud

Ultraljud är en djupvärmebehandling, som används inom fysioterapin för att vårda bl.a. olika slags smärttillstånd, skador och muskelspänningar. Ultraljud eller ett högfrekvent ljud gör också att benbrott snabbare läks och bidrar till att förbindelsen för benbrottet bryggas över.

Värmebehandling

Värmebehandling lindrar smärta och förbättrar blodcirkulationen. Den ökar ämnesomsättningen hos vävnaden och minskar lokalt muskelspänning. Värmebehandling brukas i regel för att vårda långvariga besvär. Vid sidan av exempelvis ytvärmebehandlingar, som utförs med värmeförpackningar, används inom fysioterapin djupvärmebehandlingar som utförs med apparatur.

Yrsel eller svindel

Yrsel är ett allmänt symtom, som kan ha många olika orsaker. Även om enbart yrsel sällan är ett tecken på en akut, allvarlig sjukdom, är det viktigt att vara medveten om de olika typerna av yrsel och uppsöka vård exempelvis då ett akut, kraftigt symtom på yrsel fortgår i flera timmar.

Ödem

Ödem avser svullnad eller en större mängd vätska än normalt för vätskan mellan cellerna.